90 procent av barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna får inte möjlighet att gå i skolan

För att kunna ta sig ur fattigdom måste man kunna läsa och skriva, det behöver inte vara felfritt men man behöver ändå kunna grunden.

I utvecklingsländerna stängs 90% utav barnen ute ifrån skolan. Det handlar om fördomar, bristande tillgänglighet och flickors låga status.

Att låsa ett barn utifrån utveckling enbart för att denne har en funktionsnedsättning är riktigt hemskt och oroväckande.

”Utbildning är det mest kraftfulla vapen man kan använda för att förändra världen.”

Nelson Mandela 2003

Utbildning är det enda vapen som jag röstar för.

Varje barn har rätt till stöd utifrån sin funktionsnedsättning och sina förutsättningar.

  • I många länder krävs stödjande funktioner och ett omfattande informationsarbete som visar vikten av skolgång för alla barn.
  • För att skolgången ska bli meningsfull måste ländernas regeringar, myndigheter och skolor arbeta för att alla barn kan tillgodogöra sig undervisningen.
  • Skolans värderingar måste genomsyras av en övertygelse om alla människors lika värde om alla barn ska kunna känna sig välkomna i klassrummet.

När man vet att läskunnigheten hos vuxna med funktionsnedsättning i utvecklingsländer, är så låg som tre procent (i vissa länder så låg som en procent för kvinnor med funktionsnedsättning) och när man vet vilka förödande effekter analfabetism har för individen, familjen och samhället, vore det en global tragedi att också neka dagens barn med funktionsnedsättning möjlighet att gå i skolan, lära sig läsa och skriva och bli delaktiga i samhället.

Myright

Alla ska ha möjligheten till att förbättra sin situation, är inte det en självklarhet?